artykuły ogrodnicze

REGULAMIN programu lojalnościowego BISKO - DOM i OGRÓD Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 19.10.2017

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu lojalnościowego jest BISKO - DOM I OGRÓD Sp. z o.o., z siedzibą w Chełmie, ul. Rampa Brzeska 27, 22-100 Chełm, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000252696, NIP: 563-225-36-60
2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym ustalone przez Organizatora.
3. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
4. Program rozpoczyna się od dnia 19.10.2017 r. i prowadzony jest bezterminowo.
5. Program prowadzony jest w sklepach BISKO - DOM i OGRÓD Sp. z o.o.: ul. Rampa Brzeska 27, ul. Hutnicza 3 w Chełmie.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

1. Program - program lojalnościowy BISKO - DOM I OGRÓD Sp. z o.o.
2. Uczestnik - osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Programie.
3. Konto Uczestnika - indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
4. Stan konta - liczba punktów zgromadzonych przez Uczestnika Programu.
5. Karta Klienta - karta programu lojalnościowego BISKO - DOM I OGRÓD Sp. z o.o.
6. Formularz rejestracyjny - formularz zawierający dane Uczestnika oraz jego akces do Programu.
7. Bon BISKO - DOM I OGRÓD Sp. z o.o. - wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia towarów w sklepach Organizatora.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie

1.Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie i której wydano Kartę stałego klienta.
2. Karta stałego klienta wydawana jest Uczestnikom Programu nieodpłatnie, pod warunkiem wypełnienia i podpisania Karty zgłoszeniowej do udziału w Programie.
3. Wypełniając i podpisując Kartę zgłoszeniową Uczestnik:
•wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym BISKO - DOM I OGRÓD Sp. z o.o.
•akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu
•wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym
4. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby.
5. Naliczanie punktów odbywa się przy kolejnym zakupie po wydaniu karty.
6. W przypadku utraty karty Uczestnik programu jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej karty.
7. Za wydanie nowej karty zostanie pobrana opłata w wysokości 10 zł.
8. Karty uszkodzone lub zużyte podlegają wymianie nieodpłatnie, pod warunkiem zwrotu starej karty.
9. Uczestnik programu może sprawdzić stan swojego konta na terminalu znajdującym się w siedzibie Organizatora.

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie punktów

1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach Organizatora
2. Punkty naliczane są oddzielnie dla punktów handlowych przy ul. Rampa Brzeska 27 oraz ul. Hutnicza 3.
3. Warunkiem naliczenia punktów na indywidualnym koncie klienta jest okazanie karty klienta kasjerowi przed zakupem oraz dokonanie zapłaty.
4. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty: 1 punkt za każde wydane pełne 10 zł. (np. zakup za 9,99 zł. - punkty nie przysługują, zakup za 14 zł. - naliczenie 1 punktu, zakup za 29 – naliczenie 2 punktów).
5. Do wartości transakcji nie wlicza się (punkty nie są przyznawane) za zakupy na TAX FREE oraz towary objęte promocjami i wyprzedażami.
6. Naliczanie punktów na kartę jest możliwe wyłącznie w momencie dokonania transakcji.
7. Przy płatności bonem punkty nie są naliczane.
8. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
9. Zgromadzone punkty są ważne bezterminowo.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty przyznanych punktów w sytuacji zwrotu towaru lub anulowania płatności.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania indywidualnego konta punktowego Uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie, iż punkty na nim zgromadzone przyznane zostały niezgodnie z niniejszym regulaminem.
12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie w siedzibie Organizatora.
13. Podstawą reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu potwierdzającego dokonanie reklamowanej transakcji. 14. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.

§ 5. Wymiana punktów na bony BISKO – DOM I OGRÓD

1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony BISKO – DOM I OGRÓD Sp. z o.o, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów.
2. Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika wymieniane są na bony na następujących zasadach:
50 pkt. - 10,00 zł
130 pkt. - 30,00 zł
200 pkt. - 50,00 zł
3. W celu wymiany punktów na bony Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, musi zgłosić ten fakt kasjerowi.
4. Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani przekazywane osobom trzecim.
5. Po wydaniu bonu z konta Uczestnika zostaje automatycznie odjęta ilość punktów odpowiadająca wartości bonu.
6. Bon BISKO – DOM I OGRÓD Sp. z o.o. posiada swój nominał i uprawnia do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bonu.
7. Realizacja bonu jest możliwa najwcześniej w dniu następnym po jego wydaniu.
8. Bon można zrealizować wyłącznie w punkcie handlowym, w którym został wydany.
9. Bony nie podlegają wymianie na pieniądze oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
10. Bon ważny jest w terminie 30 dni od daty jego wydania.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. O wszelkich zmianach w Regulaminie Uczestnicy będą powiadomieni na stronie www.bisko.pl z 14-dniowym wyprzedzeniem.
2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu.
3. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie www.bisko.pl oraz w sklepach Organizatora.
4. W przypadku zakończenia programu wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu, powinni pobrać bon zgodnie z § 5, w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Uczestnik powinien złożyć deklarację na piśmie oraz zwrócić kartę klienta.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.10.2017.